Adatkezelési tájékoztató

– selfie automata működtetése –

Tájékoztatjuk, hogy a selfie automatát jelen adatkezelési tájékoztató megismerése után tudja igénybe venni, amennyiben tudomásul veszi, hogy személyes adatait a Zwack Unicum Nyrt. mint Adatkezelő (a továbbiakban: Zwack) az alábbiakban meghatározott adatkezelési célokból kezelje.

Az adatkezelés célja: az Unicum Házban található és a látogatók által igénybe vehető selfie automata működtetése.

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, arcképmás.

Az adatok megőrzésének ideje: a selfie automata szolgáltatás, ahol az e-mailes fénykép szolgáltatás keretében elküldött fénykép felvételeket, valamint az e-mail címeket amelyekre a fotók megküldésre kerülnek sem az adatkezelő, sem az adatfeldolgozó nem tárolja azon a pár másodpercen túl miután a fénykép elektronikus megküldése lezajlott. Így, a selfie automatán készült fotók és e-mail címek megőrzési ideje a fotók megküldésétől számított legfeljebb 24 óra.

Az adatkezelés helye: az Unicum Ház területén található selfie automata.

Adattovábbítás: az Ön személyes adatainak továbbítására nem kerül sor.

Adatfeldolgozók: Silicium Network Informatikai Kft. székhely: 1146 Budapest Cházár András utca 2/A III.em. 7.; cégjegyzékszám: 01-09-333854; adószám: 23474178-2-42, feladata az elkészült fényképek kiküldése az érintett részére.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a selfie automata szolgáltatás nem vehető igénybe.

Adatbiztonság: Tájékoztatjuk, hogy a Zwack megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek. A Zwack az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

Érintetti jogok:

Tájékoztatjuk, hogy bármikor lehetősége van arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását, helyesbítését, továbbá, hogy az adatkezelés ellen tiltakozzon. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan egyéb információt az adatvedelem@zwackunicum.hu email címen kérhet. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket a honlapunkon a https://www.zwackunicum.hu/adatkezelesi-tajekoztato.html található részletes adatkezelési tájékoztató, valamint a GDPR 12.cikk – 22.cikke, és a 77.cikk – 84. cikke tartalmazza.

Jogorvoslat: Javasoljuk, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatos panasza, problémája merülne fel, forduljon hozzánk bizalommal, a panasz békés rendezése érdekében. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a személyes adataival kapcsolatos jogsértés észlelése esetén az illetékes adatvédelmi hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, Telefon: 06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap:http://www.naih.hu) vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz is fordulhat.

Az adatkezelő elérhetőségei: Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 26., Telefonszám: +36 1 456-5200, Elektronikus levélcím: adatvedelem@zwackunicum.hu, Honlapunk https://www.zwackunicum.hu/hu

Fogalommeghatározások:

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; a túloldalon található adatkezelés értelmében a Zwack Unicum Nyrt. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 26., cgj: 01-10-042048)

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„GDPR” vagy „Általános Adatvédelmi Rendelet”: A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

„illetékes adatvédelmi hatóság”: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága, címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11..

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Privacy Policy.

 

-Operation of the selfie photo booth-

We would like to inform you that you can use the selfie machine after reading this data management information, that you acknowledge that your personal data may be processed by Zwack Unicum Plc. As a Data Controller (hereinafter: Zwack) for the data management purposes specified below.

The purpose of data management: to operate a selfie machine located in House of Unicum available to visitors.

Legal basis for data processing: legitimate interest.

The scope of the managed data: e-mail address, portrait.

Data retention time: a selfie automatic service where photos taken as part of the e-mail photo service and e-mail addresses to which the photos are sent are not stored by either the data controller or the data processor for more than a few seconds after the photo sent electronically. Thus, self-captured photos and email addresses can be retained for up to 24 hours from the time the photos are sent.

Location of data management: self-contained machines in the House of Unicum.

Data transfer: your personal data will not be transferred.

Data processors: Silicium Network Informatikai Kft. Headquarters: 1146 Budapest Cházár András utca 2 / A III.em. 7 .; company registration number: 01-09-333854; tax number: 23474178-2-42.

Possible consequences of failure to provide data: the selfie automatic service cannot be used.

Data Security: We inform you that Zwack will take all technical and organizational measures and establish the procedural rules necessary to enforce the GDPR’s rules on confidentiality and data security. Zwack protects the data it handles against unauthorized access, alteration, transmission, disclosure, deletion or destruction, as well as accidental destruction or damage.

Rights concerned:

We inform you that at any time you have the opportunity to request information about the processing of your personal data, to request their deletion, blocking, rectification, otherwise to protest against the processing of data.We would like to inform you that you can request other information related to the handling of your personal data at the email address adatvedelem@zwackunicum.hu. The detailed rights and remedies related to data management can be found on our website at https://www.zwackunicum.hu/adatkezelesi-tajekoztato.html. contained in Article.

Remedy: We recommend that you contact us with confidence in order to resolve your complaint amicably if you have a complaint or problem with this data processing. If this does not lead to a result, in case of a violation of your personal data, to the competent data protection authority (National Authority for Data Protection and Freedom of Information, Headquarters: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Mailing address: 1363 Budapest, Pf. 9, Telephone: 06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Website: http: //www.naih.hu) or you can apply to the competent court of your place of residence.

Contact details of the data controller: Zwack Unicum Liquor Industry and Commercial Public Limited Company (registered office: 1095 Budapest, Soroksári út 26., Phone: +36 1 456-5200, E – mail address: adatvedelem@zwackunicum.hu, Our website is https: //www.zwackunicum. hu / hu

Definitions:

“Processor”: means any natural or legal person, public authority, agency or any other body which processes personal data on behalf of the controller;

“Processing”: means any operation or set of operations on personal data or files, whether automated or non-automated, such as collection, recording, systematisation, sorting, storage, transformation or alteration, retrieval, consultation, use, communication, transmission, dissemination or other harmonization or interconnection, restriction, deletion or destruction;

“Controller”: means the natural or legal person, public authority, agency or any other body which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of the processing are determined by Union or Member State law, the controller or specific criteria for the designation of the controller may also be determined by Union or Member State law; according to the data management on the other side, Zwack Unicum Plc. (registered office: 1095 Budapest, Soroksári út 26., cgj: 01-10-042048)

“Restriction of data processing”: means the marking of stored personal data with the aim of limiting their future processing;

“Recipient”: means a natural or legal person, public authority, agency or any other body to whom personal data are disclosed, whether a third party or not. Public authorities that may have access to personal data in the context of an individual investigation in accordance with Union or Member State law shall not be considered as recipients; the processing of such data by these public authorities must comply with the applicable data protection rules in accordance with the purposes of the processing;

‘GDPR’ or ‘General Data Protection Regulation’: on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 95/46 (General Data Protection Regulation) THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ( EU) REGULATION 2016/679 of 27 April 2016

“Competent data protection authority”: means the National Data Protection and Freedom of Information Authority, address: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 ..

“Personal data”: means any information relating to an identified or identifiable natural person (“data subject”); identifies a natural person who, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as name, number, location, online identifier or one or more factors relating to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of the natural person identifiable.